SZENTSÉGEK KISZOLGÁLTATÁSA

 

KERESZTELŐ

A gyermek Isten ajándéka.  A keresztség szentségében az ember megszabadul az áteredő bűntől és a személyes bűnöktől, és Isten gyermekévé válik. Ezen kívül az Egyház tagjává lesz, aki a későbbiekben kellő felkészülés után elsőáldozó, bérmálkozó lehet, illetve egyházi házasságot köthet. Keresztelés hiányában ezekre nincsen lehetőség.

A gyermek megkeresztelését mindig a szülőnek kell kérni. Vagyis a plébánia irodájába a keresztelés bejelentésekor legalább az egyik szülőnek, szülő hiányában a törvényes gyámnak jelen kell lennie. A szülőknek vállalniuk kell, hogy gyermeküket vallásosan fogják nevelni.

Keresztelési szándék bejelentésekor az anyakönyvi kivonatot szükséges bemutatni. A keresztelő idejét és a szükséges adatokat is ekkor egyeztetjük.
A leendő keresztszülőnek hoznia kell a lakóhely szerinti plébániáról igazolást arról, hogy keresztszülői tisztséget vállalhat.

A keresztelés díjmentes. Amennyiben azonban az éves egyházi hozzájárulást még nem fizették be, szíveskedjenek azt rendezni. Ez jelenleg minden felnőtt, jövedelemmel rendelkező személy számára 5000 Ft. évente.
A kereszteléskor kapott gyertya és emléklap önköltségi ára 1000,- forint. Ezen kívül lehet kis, hímzett keresztelési ingecskét is vásárolni 2000 forintért, ami azonban nem kötelező, ha eleve fehér ruhába öltöztetik a keresztelendőt.

Szeretettel várjuk a szülőket a plébániai fogadóórák idején, illetve telefonos egyeztetés után a megfelelő időpontban. A keresztelést megelőzően legalább a szülőknek részt kell venniük egy keresztelési felkészítésen, ami magának a szentségnek a lényegéről, a keresztény nevelésről és a szertartás menetéről szól.

Amennyiben a keresztség szentségének kiszolgáltatását a barátok templomában szeretnék kérni, akkor is az illetékes főplébánián kell anyakönyveztetni a keresztelőt. Előtte azonban egyeztessenek időpontot a barátok templomában szolgáló diakónussal, Fekete Gáborral. (tel: 30-4577031)

 

HÁZASSÁGKÖTÉS

A házasság szövetség, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, mely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, és Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte.
A házasság szentségének kiszolgáltatása céljából kérjük a jegyespárokat, hogy időben szíveskedjenek bejelentkezni a Főplébánia irodáján. A plébániai anyakönyvezés az adott évre mindig a naptári évvel egy időben kezdődik. Vagyis jelentkezni a házasságkötésre lehetőleg január-február hónapokban szíveskedjenek, de legalább 4 hónappal a tervezett esküvő előtt!

Római Katolikus egyházi házasságkötéshez legalább a házasulandó felek egyikének a római katolikus vallásban megkereszteltnek kell lennie. Amennyiben a jegyespár közül valamelyik fél más keresztény vallási felekezethez tartozik, az illetékes egyháztól keresztelési igazolást kell kérnie a házasságkötéshez. A nem megkeresztelteknek nyilatkozatot kell tennie a szabad állapotot illetőleg. Az anyakönyvezéskor jegyes vizsgálat történik, vagyis egy részletes kikérdezés során ezeknek a körülményeknek utánajárunk.

Jegyes vizsgálat: Az érvényes és megengedett házasságkötéshez szükséges eljárás, melynek azt kell kiderítenie az esküvő előtt, hogy vannak-e a felek között házassági akadályok vagy olyan körülmények, amelyek házassági tilalommal járnak, ill. esketési engedélyt tesznek szükségessé.

Szükséges okmányok a személyigazolvány és megkereszteltek esetében keresztlevél vagy keresztelési igazolás (6 hónapnál nem régebbi).
Ha a házasulandó felek nem a kecskeméti Főplébániához tartoznak területileg, akkor a lakóhelyet érintő illetékes plébániáról ún. elbocsájtó levelet kell kérniük.
Ha valamelyik fél nem első szentségi (templomi) házasságára készül, szükséges bemutatni az előző házasság semmisé nyilvánítását igazoló egyházi okiratot.

Az egyházi házasságkötést megelőzően a jegyeseknek JEGYESOKTATÁSON kell részt venniük. Szeretettel ajánljuk jegyesoktatásként a Kecskeméten évente legalább öt alkalommal megszervezett Párkapcsolati Műhelyt.  Bővebb tájékoztatás erről a www.parazskozpont.hu/jegyesoktatas oldalon található. Természetesen, akik máshol élnek, más helyen is részt vehetnek jegyesoktatáson, erről azonban az esküvő előtt igazolást kell hozniuk az eskető plébániára.

Lehetőség van nem helyi plébános, illetve pap szolgálatát is kérni az esküvőn, de ezt jelezni kell az adatok felvételekor. Ha az egyik fél nem katolikus, hanem más keresztény felekezethez tartozik, igény esetén kérhet ökumenikus esketési szertartást is, vagyis a saját felekezetének lelkipásztora is jelen lehet és szolgálhat az esküvőn a katolikus pappal együtt.
2023. január elsejétől az esküvők díjai 40.000,- forint (orgonás) illetve 20.000,- forint (csendes) szertartások esetén. Egyéb igények (zenekar, kórus vagy énekesek felkérése) estén az esketés díja az ő költségükkel emelkedik.

Amennyiben korábban nem volt rendezve, úgy a Főplébániához tartozó jegyeseknek legalább az azévi egyházi hozzájárulást is be kell fizetni. Ez jelenleg minden felnőtt, jövedelemmel rendelkező személy számára 5000 Ft.

Szertartás helyszínnek választható a Nagytemplomon kívül a Barátok temploma vagy a Mária kápolna is, melyet szíveskedjenek külön jelezni! A Barátok templomának választása esetén szíveskedjenek először időpontot egyeztetni Fekete Gábor diakónussal (tel: 30-4577031), majd utána a fentebb leírt hivatali teendők lebonyolítására jöjjenek be a Főplébánia irodájába!

A Mária Kápolna jelenleg a Piarista (Szentháromság) Plébániához tartozik, az ottani esküvők céljából a Piarista Plébániát kell megkeresni (Jókai u. 1.).

Uram! Segíts nekünk,
hogy mindig emlékezzünk arra a napra,
amikor megismerkedtünk,
és megszerettük egymást.
Segíts mindig meglátni
a jót a társamban.
Segíts, hogy közösen tudjuk megoldani gondjainkat.
Segíts kimondani egymás iránti érzéseinket..
Tudjunk bocsánatot kérni egymástól.
Uram! kezedbe adjuk házasságunkat! Ámen

 

TEMETÉS

Temetéskor az egyház az elhunytaknak lelki segítséget eszközöl ki, testüket megtiszteli, és egyben az élőknek a remény vigasztalását szeretné nyújtani.
A temetés módját tekintve az Egyház ajánlja, hogy tartsák meg az elhunytak teste eltemetésének jámbor szokását; nem tiltja azonban a hamvasztást, kivéve, ha azt a keresztény tanítással ellenkező okok miatt választották.
Előfordul, hogy az elhunyt hamvait a család saját magánál őrzi, és nem rendez tényleges temetést. Ez csak hamvasztást követően (urna) lehetséges. Törvény nem tiltja. Egyházunk ennek etikai megítélésében nem foglal állást, azt mindenki lelkiismeretére bízza. Ebben az esetben lehetőség van arra, hogy a templomban (szentmise keretében vagy a temetési liturgia odaillő részét felhasználva) vegyenek búcsút a hozzátartozók az elhunyttól. Ekkor nem kell temetkezési vállalkozást keresni, elég a plébánián jelentkezni.

Temetés bejelentésére a plébánia irodájában van lehetőség. Az egyházi szertartás kérésének nincsenek külön feltételei. Időpont egyeztetése a temetkezési vállalattal közösen történik.
Az elhunyt temetését a lakóhelyileg illetékes plébánián kell bejelenteni (azon a plébánián, ahová az elhunyt tartozott lakhelyét tekintve, illetve ahol temetni szeretnék.) Természetesen lehet kérni nem helyi, hanem más plébános, diakónus szolgálatát, de ezt szintén jelezni kell az illetékes plébánián.
Halálesetkor mindig először a temetkezési vállalkozóval szükséges egyeztetni a temetés időpontjáról. Az ott kapott dokumentummal lehet egyházi szertartást kérni a plébánián.
2023. január 1-től a katolikus egyházi temetés díja 30.000 forint, + 4000 forint a gyászmise díja.
Amennyiben a halálesetet megelőzően nem volt az éves egyházi hozzájárulás rendezve szíveskedjenek azt rendezni. Ez jelenleg minden felnőtt, jövedelemmel rendelkező személy számára 5000 Ft.

Örök nyugodalmat adj, ó, Uram, nekik,
Örök világosság fényeskedjék nekik,
Hogy szent trónod körül udvarolhassanak,
S Téged, boldogítót, örökké áldjanak.

 

ELSŐÁLDOZÁS, BÉRMÁLÁS

Az elsőáldozás az Oltáriszentségben (Eucharisztiában) való részesülés első, ünnepélyes alkalma, amikor az ember először veszi magához a szentmisében Krisztus Testét és Vérét. Erre leghamarabb negyedik osztályos korban lehet jelentkezni, kellő felkészülés után. Az elsőáldozásra való felkészítés nem az iskolai hittan keretében, hanem külön plébániai hittan foglalkozáson történik, amire legalább egy tanéven keresztül el kell járnia a gyerekeknek (vagy felnőtteknek). A felkészítés során elsajátítják a szentgyónáshoz szükséges ismereteket is, és ezentúl rendszeresen részesülhetnek a bűnbocsánat szentségében. Feltétele az elsőáldozáshoz járulásnak az is, hogy a szentségre készülők rendszeresen járjanak vasárnaponként szentmisére, hiszen éppen arra készülnek, hogy az elsőáldozás után folyamatosan áldozzanak a szentmiséken életük hátralévő részében. Az elsőáldozásra vagy az iskolában a hitoktatóknál, vagy a Főplébánia irodájában lehet jelentkezni szeptember hónapban. Nem feltétele a jelentkezésnek az, hogy a jelölt meg legyen keresztelve. Ha szépen jár a felkészítésre, elsőáldozás előtt részesül a keresztség szentségében is.

A bérmálás a Szentlélek megerősítő ajándéka, amely erőt ad a megkeresztelt embernek hite meggyőződéses gyakorlására. Azok vehetik fel, akik már elsajátították a keresztény hit tételeit, és hűséges vallásgyakorlatukkal bizonyítják, hogy valóban saját elhatározásukból élik meg kereszténységüket. Ezért leghamarabb nyolcadikos korban lehet valaki bérmálkozó, amennyiben a legalább egy tanéves külön felkészítésen részt vett és az egyházmegyénkben kötelező bérmálási vizsgát letette. A bérmálásnak is feltétele a rendszeres szentmisére járás. Ezt a szentséget majdnem minden esetben a püspök szolgáltatja ki a jelentkezőknek, ezzel is megmutatva annak jelentőségét a hívő ember életében. Bérmálásra az iskolában a hitoktatóknál, vagy a Főplébánia irodájában lehet jelentkezni szeptember hónapban. Nem jelent gondot a jelentkezéskor az sem, ha valaki még nincs megkeresztelve vagy nem volt elsőáldozó. A megfelelő életkorú fiatalokat a tanév során felkészítjük ezeknek a szentségeknek a felvételére is, és a bérmálás előtt megkeresztelkedhetnek és elsőáldozók lehetnek.

Az általános és középiskolás évek elmúltával, felnőtt korban is lehet jelentkezni a keresztség, az elsőáldozás és a bérmálás szentségeinek felvételére, amennyiben valaki ilyenkor kerül közelebb Istenhez és szeretne a keresztény hitben és annak gyakorlásában elmélyülni. Minden évben indítunk felnőttek számára is felkészítő alkalmakat (felnőtt katekumenátust), amelyre szintén szeptember hónapban lehet jelentkezni.

Facebook