LITÁNIA JÉZUS SZENT SZÍVÉRŐL

Júniusban minden este a szentmisék előtt elimádkozzuk a litániát Jézus Szent Szívének tiszteletére.

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az örök Atya fiának Szíve, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, a Szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott Szív, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, végtelen fölségű szív, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, Isten szent temploma, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden erény mélysége, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden szív királya és középpontja, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és a tudomány összes kincsei megvannak, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, melyben a mennyei Atyának kedve telt, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú Szív, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az élet és szentség forrása, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, bűnösök áldozatja, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, benned reménylők üdvössége, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, benned kimúlók reménysége, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége, Irgalmazz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit; Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit; Hallgass meg minket
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit; Irgalmazz nekünk!
Szelíd és alázatos szívű Jézus, Alakítsd szívünket a te Szíved szerint.

Könyörögjünk: Mindenható örök Isten! tekints szeretett Fiad szívére és mindama dicséretre és elégtételre, amelyet a bőnösök nevében Irántad lerótt, és adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

Felajánló imádság Jézus Szentséges Szívéhez:

Úr Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid akarunk lenni. Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, mindegyikünk fölajánlja magát szentséges Szívednek. Sokan nem ismertek még meg, mások parancsaidat megvetették, és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken jóságos Jézus és öleld valamennyit legszentebb Szívedre. Légy Királya Urunk, nemcsak a hívőknek, akik sohasem pártoltak el Tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy mihamarabb visszatérjenek az atyai házba, és éhen-szomjan el ne pusztuljanak. Légy királya azoknak is, akiket tévedés ejtett meg, vagy szakadás választott el. Hívd vissza őket az igazság szolgálatára és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akol legyen és egy pásztor. Adj Urunk egyházadnak biztos és teljes szabadságot, minden népnek békét és rendet. Tedd, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék: Köszöntsük az isteni Szívet, amely által üdvösségünk támadt: dicsértessék és áldassék mindörökké. Amen

Azok a hívek, akik ezt a felajánló imát áhítattal elimádkozzák, részleges búcsút nyerhetnek. Teljes búcsúban részesülhetnek, ha Krisztus Király ünnepén nyilvánosan végzik.

Fotó: Pinterest

Facebook