Június 19., Krisztus Szentséges Testének és Vérének Főünnepe

Krisztusban szeretett Testvérek!

A Katolikus Anyaszentegyház a mai napon Krisztus Szentséges Testének és Vérének főünnepét üli, azaz “Úrnapját”.

Az ünnep története. Az Úrnapja mindig a Szentháromság ünnepe utáni csütörtökre esik és azt a csodálatos titkot ünnepli, hogy a kenyér és a bor külső színe alatt Jézus Krisztusnak, az istenembernek teste és vére, istensége és embersége, valójában, igazán és lényegileg jelen van. Krisztus maga adta tudtul egy látomásban az ágostonrendi lüttichi Szent Juliannának (+1258), hogy szeretetének ezen titkát egyházi ünneppel is dicsőítsék. Először 1247-ben, Lüttichben ünnepelték meg és IV. Orbán pápa 1264-ben rendelte el az egész Egyház számára. A pápa megbízásából írta meg Aquinói Szent Tamás a liturgikus szövegeket és a szentmise Sequentiáját: a Lauda Siont, (Dicsérd Sion, Megváltódat), az Isten iránt érzett izzó szeretetnek ezt a ragyogó himnuszát.
Az ünnep bevezetése után az Oltáriszentséggel tartott körmenet is általános gyakorlattá vált. A XIV. században Németországban szokásba jött a körmenet útján négy oltárt készíteni és ezeken állomást tartani. Négy evangéliumi részletet olvastak fel és mindannyiszor áldást adtak a legszentebb Oltáriszentséggel. Ez a szokás elterjedt az egész Egyházban. Ebbe az élőhagyományba kapcsolódunk mi is bele. Kérjük a kegyelmet, hogy isten hitünket ezen nagy és legszentebb titokkal szemben még jobban megelevenítse és ezáltal hódolatunkat és szeretetünket lobogóbb lángra lobbantsa.

Imádunk Téged, legszentebb Urunk, Jézus Krisztus, itt és a világon lévő minden templomodban, és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Ó szent vendégség, melyben Krisztust vesszük magunkhoz, megújítjuk szenvedésének emlékét, lelkünk eltelik kegyelemmel, és jövendő dicsőségünk zálogát nyerjük.

Kenyeret adtál nekik a mennyből.

Telve minden gyönyörűséggel.

Könyörögjünk! Úristen, ki nekünk a csodálatos Oltáriszentségben kínszenvedésed emlékét hagytad, add, kérünk, tested és Véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét magunkban szüntelenül érezzük. Aki élsz és uralkodol mindörökké. Ámen.

Úrnapi szekvencia – Dicsérd Sion, Megváltódat (magyarra fordította: Szedő Dénes ferences atya)

https://www.youtube.com/watch?v=7ZFwOi5Pnv0

Facebook